159

Tysabri
Konami Code

93 Mastery
pc Platform
Normal: Arena - 2 days ago
19m - Victory ( +25 Elo ) View
Ne Zha
6/5/14
2.6 KDA
17,367
Gold
Normal: Arena - 2 days ago
17m - Victory ( +29 Elo ) View
Normal: Arena - 2 days ago
20m - Defeat ( -25 Elo ) View
Nox
4/5/12
2 KDA
17,882
Gold
Normal: Arena - 2 days ago
10m - Defeat ( -23 Elo ) View
Normal: Arena - 2 days ago
18m - Victory ( +79 Elo ) View
Normal: Arena - 2 days ago
16m - Defeat ( -76 Elo ) View
Normal: Arena - 2 days ago
14m - Defeat ( -82 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
21m - Victory ( +22 Elo ) View
Bacchus
3/5/8
1.4 KDA
14,018
Gold
Normal: Arena - 3 days ago
15m - Victory ( +95 Elo ) View
Normal: Arena - 3 days ago
16m - Victory ( +70 Elo ) View
Nox
6/5/25
3.7 KDA
16,358
Gold
Normal: Assault - 3 days ago
17m - Defeat ( -65 Elo ) View
Normal: Assault - 4 days ago
15m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Arena - 4 days ago
19m - Defeat ( -15 Elo ) View
Zeus
13/6/8
2.83 KDA
18,906
Gold
Normal: Assault - 5 days ago
10m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
14m - Defeat ( -17 Elo ) View
Da Ji
4/5/8
1.6 KDA
9,950
Gold