127

shepherdOFfireV
Enigmatic Feeds

96 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
18m - Victory ( +2 Elo ) View
Normal: Assault - 1 month ago
24m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
23m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
42m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
22m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
10m - Victory ( +5 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
31m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
22m - Defeat ( -7 Elo ) View
Erlang Shen
12/6/5
2.42 KDA
16,426
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
16m - Victory ( +6 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
16m - Defeat ( -29 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
18m - Victory ( +4 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
22m - Victory ( +2 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
19m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
14m - Victory ( +9 Elo ) View
Erlang Shen
4/4/11
2.38 KDA
11,194
Gold
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
8m - Victory ( +5 Elo ) View