30

Zachdaripper420
GankGangSyndkit

32 Mastery
xb Platform
God Stats