30

Zachdaripper420
GankGangSyndkit

25 Mastery
xb Platform
God Stats