30

Voidarkh
TeamNeverDie

60 Mastery
xb Platform
God Stats