67

MrThousand

35 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
21m - Victory ( +14 Elo ) View
Chernobog
2/6/11
1.25 KDA
12,953
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
12m - Victory ( +8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
24m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 4 days ago
26m - Defeat ( -20 Elo ) View
Scylla
2/6/6
0.83 KDA
14,672
Gold
Normal: Assault - 5 days ago
21m - Victory ( +37 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
10m - Defeat ( -107 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
25m - Defeat ( -103 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
25m - Victory ( +39 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
10m - Victory ( +48 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
14m - Victory ( +82 Elo ) View
Normal: Assault - 5 days ago
16m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
22m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
14m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
10m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
19m - Victory ( +14 Elo ) View