107

MrAwesome00117
HokagoSmiteTime

93 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
10m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
19m - Victory ( +21 Elo ) View
Amaterasu
6/3/8
3.33 KDA
13,148
Gold
Normal: Conquest - 6 days ago
24m - Defeat ( -42 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
22m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
10m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
23m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
11m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
6m - Victory ( +96 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -63 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
14m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
11m - Defeat ( -13 Elo ) View
Scylla
0/4/4
0.5 KDA
7,133
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
14m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
11m - Defeat ( -25 Elo ) View