68

Karismia
OrientateGaming

31 Mastery
xb Platform
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
18m - Victory ( +20 Elo ) View
Skadi
6/5/6
1.8 KDA
12,880
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
15m - Defeat ( -33 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
16m - Victory ( +79 Elo ) View
Skadi
6/3/5
2.83 KDA
12,156
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
19m - Defeat ( -66 Elo ) View
Skadi
9/8/9
1.69 KDA
13,967
Gold
Normal: Conquest - 3 weeks ago
18m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Conquest - 3 weeks ago
14m - Victory ( +7 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 weeks ago
18m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 weeks ago
34m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Conquest - 4 weeks ago
14m - Defeat ( -3 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 4 weeks ago
20m - Victory ( +115 Elo ) View
Skadi
13/5/6
3.2 KDA
16,425
Gold
Normal: Conquest - 1 month ago
40m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
20m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
40m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
11m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 month ago
28m - Defeat ( -7 Elo ) View