157

MrChampik
TavernAlarach

99 Mastery
pc Platform
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
22m - Victory ( +13 Elo ) View
Guan Yu
4/3/10
3 KDA
14,625
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
20m - Victory ( +7 Elo ) View
Nike
5/5/10
2 KDA
14,043
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
12m - Defeat ( -15 Elo ) View
Sobek
0/8/10
0.63 KDA
8,075
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 days ago
10m - Victory ( +7 Elo ) View
Terra
3/0/14
10 KDA
8,454
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
19m - Defeat ( -10 Elo ) View
7/6/6
1.67 KDA
14,628
Gold
Ranked: Conquest - 1 week ago
28m - Defeat ( -6 Elo ) View
Ullr
5/5/4
1.4 KDA
14,085
Gold
Ranked: Conquest - 1 week ago
31m - Defeat ( -15 Elo ) View
Terra
0/7/6
0.43 KDA
14,325
Gold
Ranked: Conquest - 1 week ago
27m - Defeat ( -12 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 week ago
25m - Victory ( +12 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 week ago
26m - Defeat ( -11 Elo ) View
Artio
3/10/4
0.5 KDA
13,878
Gold
Ranked: Conquest - 1 week ago
25m - Victory ( +14 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 week ago
31m - Victory ( +20 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 week ago
24m - Victory ( +17 Elo ) View
Nike
2/4/7
1.38 KDA
12,762
Gold
Ranked: Conquest - 1 week ago
29m - Defeat ( -15 Elo ) View
Chiron
3/9/2
0.44 KDA
13,338
Gold
Ranked: Conquest - 1 week ago
21m - Victory ( +12 Elo ) View
Vamana
8/3/10
4.33 KDA
14,815
Gold