140

Fire12345

99 Mastery
pc Platform
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
34m - Defeat ( -10 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
15m - Defeat ( -18 Elo ) View
Chiron
1/2/0
0.5 KDA
8,686
Gold
Ranked: Conquest - 1 day ago
29m - Defeat ( -18 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 day ago
43m - Defeat ( -17 Elo ) View
Scylla
13/8/9
2.19 KDA
22,722
Gold
Ranked: Conquest - 1 day ago
22m - Victory ( +15 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 day ago
38m - Victory ( +21 Elo ) View
Ranked: Conquest - 1 day ago
25m - Defeat ( -7 Elo ) View
Bacchus
2/5/13
1.7 KDA
12,490
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 1 day ago
11m - Defeat ( -18 Elo ) View
Chiron
0/1/2
1 KDA
6,866
Gold
Normal: Assault - 1 day ago
13m - Defeat ( -83 Elo ) View
Artio
5/5/5
1.5 KDA
9,528
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
13m - Defeat ( -34 Elo ) View
Chiron
4/3/2
1.67 KDA
9,880
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
17m - Defeat ( -50 Elo ) View
He Bo
3/4/2
1 KDA
10,991
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
13m - Victory ( +49 Elo ) View
Chiron
3/0/7
6.5 KDA
9,940
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
11m - Defeat ( -5 Elo ) View
Ne Zha
0/3/2
0.33 KDA
7,048
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
12m - Victory ( +58 Elo ) View
Ne Zha
1/3/4
1 KDA
9,010
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
13m - Victory ( +136 Elo ) View
Ne Zha
1/1/10
6 KDA
10,138
Gold