30

Axklen
Fenvar

71 Mastery
pc Platform
Ranked: Joust (3v3) - 4 hours ago
18m - Victory ( +13 Elo ) View
Scylla
7/2/4
4.5 KDA
15,312
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 5 hours ago
19m - Victory ( +17 Elo ) View
Athena
1/3/14
2.67 KDA
14,813
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 hours ago
12m - Victory ( +16 Elo ) View
Scylla
3/0/3
4.5 KDA
9,959
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 6 hours ago
13m - Victory ( +16 Elo ) View
Ymir
2/4/16
2.5 KDA
11,457
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 7 hours ago
14m - Defeat ( -17 Elo ) View
Cupid
3/5/3
0.9 KDA
11,193
Gold
Normal: Arena - 7 hours ago
18m - Victory ( +18 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 8 hours ago
17m - Victory ( +14 Elo ) View
Cupid
13/4/6
4 KDA
16,204
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 8 hours ago
11m - Victory ( +17 Elo ) View
Cupid
5/0/6
8 KDA
10,834
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 8 hours ago
17m - Defeat ( -12 Elo ) View
He Bo
2/8/3
0.44 KDA
12,446
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 9 hours ago
16m - Victory ( +23 Elo ) View
Khepri
1/2/9
2.75 KDA
11,993
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 9 hours ago
18m - Defeat ( -10 Elo ) View
Geb
0/6/2
0.17 KDA
11,445
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 10 hours ago
14m - Victory ( +20 Elo ) View
Scylla
4/0/4
6 KDA
12,169
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 10 hours ago
18m - Victory ( +26 Elo ) View
Nox
9/0/4
11 KDA
16,090
Gold
Normal: Clash - 11 hours ago
22m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Clash - 11 hours ago
19m - Victory ( +11 Elo ) View
Ne Zha
5/3/17
4.5 KDA
14,001
Gold