57

soy master 117

18 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
21m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
19m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Assault - 1 week ago
22m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Clash - 1 week ago
10m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -48 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
10m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
29m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
16m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
12m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Siege - 2 weeks ago
23m - Defeat ( -82 Elo ) View
Normal: Conquest - 2 weeks ago
38m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Arena - 2 weeks ago
16m - Victory ( +27 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
31m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
28m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
15m - Defeat ( -16 Elo ) View