160

pondotta
No Skill SoG

96 Mastery
xb Platform
God Stats