104

maddogg42

53 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
14m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
10m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 5 days ago
13m - Victory ( +11 Elo ) View
Discordia
6/1/18
15 KDA
11,634
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
12m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
17m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
24m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
27m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
22m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
23m - Defeat ( -13 Elo ) View
Poseidon
7/2/2
4 KDA
15,452
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 weeks ago
10m - Defeat ( -18 Elo ) View
Poseidon
1/2/2
1 KDA
6,966
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 weeks ago
17m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
17m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
15m - Defeat ( -10 Elo ) View
Hachiman
5/3/5
2.5 KDA
10,603
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
25m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
10m - Defeat ( -11 Elo ) View