27

ThanatosDARK320
Panda

7 Mastery
xb Platform
God Stats