27

ThanatosDARK320
Panda

6 Mastery
xb Platform
God Stats