78

Skadlig

33 Mastery
xb Platform
Normal: Clash - 23 hours ago
10m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Clash - 23 hours ago
10m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Clash - 6 days ago
20m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Clash - 6 days ago
19m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
35m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
11m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
17m - Defeat ( -9 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
14m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
10m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
11m - Defeat ( -22 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
28m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Clash - 3 weeks ago
25m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Clash - 3 weeks ago
20m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Clash - 3 weeks ago
19m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Clash - 3 weeks ago
25m - Defeat ( -6 Elo ) View