130

ShadeyExtremist
SmashMobUnited

94 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 hour ago
12m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Siege - 3 hours ago
19m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
11m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 day ago
27m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
26m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 day ago
41m - Defeat ( -28 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
30m - Victory ( +21 Elo ) View
Normal: Conquest - 1 day ago
15m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Arena - 1 day ago
19m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Clash - 1 day ago
19m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Assault - 1 day ago
9m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 day ago
31m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Arena - 2 days ago
17m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
10m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Clash - 2 days ago
32m - Victory ( +12 Elo ) View