30

SPiRiT 502
Gods of Battle

78 Mastery
xb Platform
God Stats