123

SPiRiT 502
Gods of Battle

82 Mastery
xb Platform
God Stats