121

SPiRiT 502
Gods of Battle

81 Mastery
xb Platform
God Stats