108

Prdaddy21
Sodium Crew

67 Mastery
xb Platform
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
24m - Victory ( +23 Elo ) View
Ganesha
2/5/13
1.7 KDA
17,028
Gold
Normal: Siege - 1 month ago
18m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
19m - Defeat ( -11 Elo ) View
Fenrir
2/10/3
0.35 KDA
11,025
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
19m - Victory ( +6 Elo ) View
Erlang Shen
9/5/11
2.9 KDA
15,572
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
25m - Defeat ( -12 Elo ) View
Chaac
3/9/5
0.61 KDA
15,081
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
16m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
23m - Victory ( +5 Elo ) View
Ganesha
1/7/19
1.5 KDA
16,427
Gold
Normal: Assault - 1 month ago
16m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
12m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
25m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
24m - Victory ( +10 Elo ) View
Baron Samedi
7/9/5
1.06 KDA
16,536
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 month ago
20m - Victory ( +25 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
16m - Victory ( +22 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
14m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 2 months ago
30m - Defeat ( -10 Elo ) View