137

North FRTY
Smite Sqaud

97 Mastery
xb Platform
God Stats