129

North FRTY
Smite Sqaud

96 Mastery
xb Platform
God Stats