130

ZakkuRye
Akagi Shogunate

81 Mastery
ps Platform
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
19m - Victory ( +4 Elo ) View
Achilles
6/3/12
4 KDA
13,154
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
25m - Defeat ( -7 Elo ) View
Achilles
9/8/12
1.88 KDA
18,443
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
15m - Defeat ( -14 Elo ) View
Achilles
7/3/3
2.83 KDA
10,998
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 days ago
8m - Defeat ( -1 Elo ) View
Achilles
2/2/1
1.25 KDA
6,309
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
15m - Victory ( +25 Elo ) View
Hercules
6/1/8
10 KDA
11,601
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
19m - Defeat ( -8 Elo ) View
Achilles
3/4/7
1.63 KDA
12,140
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
19m - Victory ( +17 Elo ) View
Achilles
5/0/12
11 KDA
12,896
Gold
Normal: Joust (3v3) - 6 days ago
10m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Clash - 6 days ago
17m - Victory ( +12 Elo ) View
Achilles
10/3/11
5.17 KDA
14,038
Gold
Normal: Arena - 6 days ago
10m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
10m - Defeat ( -20 Elo ) View
Achilles
3/3/1
1.17 KDA
6,964
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Victory ( +17 Elo ) View
Achilles
6/4/10
2.75 KDA
12,285
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
9m - Victory ( +12 Elo ) View
Achilles
6/1/7
9.5 KDA
8,310
Gold
Normal: Clash - 1 week ago
16m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
11m - Defeat ( -11 Elo ) View
Ganesha
0/3/4
0.67 KDA
7,610
Gold