106

JuanPani
tisbuz

44 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 2 days ago
18m - Victory ( +10 Elo ) View
Ganesha
0/6/20
1.67 KDA
13,335
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
14m - Defeat ( -26 Elo ) View
Kumbhakarna
1/3/1
0.5 KDA
8,647
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 2 days ago
15m - Defeat ( -6 Elo ) View
Geb
1/4/1
0.38 KDA
9,271
Gold
Normal: Assault - 1 week ago
23m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Arena - 1 week ago
18m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Assault - 1 week ago
28m - Victory ( +12 Elo ) View
Bellona
7/8/22
2.25 KDA
16,161
Gold
Normal: Assault - 1 week ago
17m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
10m - Defeat ( -14 Elo ) View
Ganesha
0/6/2
0.17 KDA
6,361
Gold
Normal: Assault - 1 week ago
19m - Defeat ( -6 Elo ) View
Normal: Assault - 1 week ago
15m - Defeat ( -11 Elo ) View
Ganesha
0/3/19
3.17 KDA
9,440
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
25m - Victory ( +27 Elo ) View
Geb
3/6/12
1.5 KDA
17,005
Gold
Normal: Assault - 1 week ago
11m - Victory ( +21 Elo ) View
Cerberus
0/6/13
1.08 KDA
8,277
Gold
Normal: Arena - 1 week ago
16m - Defeat ( -20 Elo ) View
Cerberus
0/9/13
0.72 KDA
14,554
Gold
Normal: Clash - 1 week ago
13m - Victory ( +9 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
21m - Defeat ( -21 Elo ) View
Ganesha
0/10/6
0.3 KDA
11,317
Gold