68

FoxWhite011

24 Mastery
pc Platform
Normal: Joust (3v3) - 6 hours ago
19m - Victory ( +33 Elo ) View
Scylla
3/4/4
1.25 KDA
12,513
Gold
Normal: Joust (3v3) - 7 hours ago
24m - Defeat ( -35 Elo ) View
Bastet
2/7/6
0.71 KDA
12,502
Gold
Normal: Joust (3v3) - 7 hours ago
19m - Victory ( +80 Elo ) View
Normal: Joust (3v3) - 8 hours ago
21m - Defeat ( -47 Elo ) View
Bacchus
2/2/18
5.5 KDA
14,835
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
21m - Victory ( +50 Elo ) View
Scylla
3/5/8
1.4 KDA
13,372
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
35m - Victory ( +116 Elo ) View
Scylla
9/4/6
3 KDA
22,013
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
16m - Defeat ( -49 Elo ) View
Scylla
2/5/1
0.5 KDA
9,418
Gold
Normal: Joust (3v3) - 1 week ago
15m - Defeat ( -13 Elo ) View
Zhong Kui
2/8/2
0.38 KDA
9,225
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
19m - Victory ( +12 Elo ) View
Bacchus
6/4/8
2.5 KDA
14,156
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
17m - Victory ( +5 Elo ) View
Da Ji
9/6/13
2.58 KDA
13,972
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
21m - Defeat ( -12 Elo ) View
Zhong Kui
8/8/3
1.19 KDA
14,967
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
20m - Victory ( +10 Elo ) View
Izanami
4/6/6
1.17 KDA
12,847
Gold
Normal: Joust (3v3) - 3 weeks ago
21m - Victory ( +17 Elo ) View
Izanami
11/9/8
1.67 KDA
17,511
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 weeks ago
15m - Victory ( +13 Elo ) View
Medusa
3/5/9
1.5 KDA
10,683
Gold
Normal: Joust (3v3) - 4 weeks ago
29m - Victory ( +25 Elo ) View
Bacchus
6/3/8
3.33 KDA
18,079
Gold