43

BottleNo4
NUWU

25 Mastery
pc Platform
Ranked: Joust (3v3) - 4 days ago
20m - Victory ( +23 Elo ) View
Ganesha
1/2/20
5.5 KDA
14,748
Gold
Normal: Clash - 5 days ago
13m - Victory ( +26 Elo ) View
Normal: Arena - 5 days ago
13m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Arena - 2 weeks ago
11m - Victory ( +79 Elo ) View
Normal: Arena - 2 weeks ago
16m - Victory ( +155 Elo ) View
Normal: Clash - 2 weeks ago
12m - Victory ( +79 Elo ) View
Normal: Assault - 2 weeks ago
17m - Victory ( +36 Elo ) View
Artemis
9/3/19
6.17 KDA
13,354
Gold
Normal: Clash - 2 weeks ago
22m - Defeat ( -44 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
20m - Victory ( +8 Elo ) View
Ganesha
0/2/21
5.25 KDA
14,244
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
12m - Defeat ( -13 Elo ) View
Chernobog
1/7/2
0.29 KDA
7,434
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
21m - Defeat ( -23 Elo ) View
Nemesis
2/10/6
0.5 KDA
12,149
Gold
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
23m - Defeat ( -20 Elo ) View
Ganesha
0/6/7
0.58 KDA
13,497
Gold
Normal: Assault - 3 weeks ago
16m - Victory ( +95 Elo ) View
Chiron
12/3/6
5 KDA
12,527
Gold
Normal: Assault - 3 weeks ago
16m - Defeat ( -58 Elo ) View
Ranked: Joust (3v3) - 3 weeks ago
32m - Victory ( +43 Elo ) View
Cernunnos
10/6/11
2.58 KDA
21,812
Gold